Chuyên mục Chuyen Dong 24h

𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟔/𝟏𝟎: 𝐂𝐡ư𝐚 𝐂ó 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 Á𝐧 𝐗ử 𝐋ý 𝐑á𝐜 𝐓𝐡ả𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐒ơ𝐧 𝐓â𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇20:47𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟔/𝟏𝟎: 𝐂𝐡ư𝐚 𝐂ó 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 Á𝐧 𝐗ử 𝐋ý 𝐑á𝐜 𝐓𝐡ả𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐒ơ𝐧 𝐓â𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟎: 𝐊ẽ 𝐇ở 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐗𝐮ấ𝐭 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 𝐓𝐡ị𝐭 𝐇𝐞𝐨 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇30:09𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟎: 𝐊ẽ 𝐇ở 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐗𝐮ấ𝐭 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 𝐓𝐡ị𝐭 𝐇𝐞𝐨 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟕/𝟏𝟎: Đ𝐚 𝐂ấ𝐩 𝐁𝐢ế𝐧 𝐓ướ𝐧𝐠 𝐕ớ𝐢 𝐓𝐢ề𝐧 Ả𝐨 𝐀𝐥𝐨𝐬𝐜𝐨𝐢𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇22:23𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟕/𝟏𝟎: Đ𝐚 𝐂ấ𝐩 𝐁𝐢ế𝐧 𝐓ướ𝐧𝐠 𝐕ớ𝐢 𝐓𝐢ề𝐧 Ả𝐨 𝐀𝐥𝐨𝐬𝐜𝐨𝐢𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭/𝟏𝟎: 𝐇à𝐧𝐡 𝐓𝐫ì𝐧𝐡 𝟐 𝐍ă𝐦 𝐂ặ𝐩 𝐋á 𝐘ê𝐮 𝐓𝐡ươ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇49:01𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭/𝟏𝟎: 𝐇à𝐧𝐡 𝐓𝐫ì𝐧𝐡 𝟐 𝐍ă𝐦 𝐂ặ𝐩 𝐋á 𝐘ê𝐮 𝐓𝐡ươ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Chuyển động 24h tối 26/10: Hậu quả khi mua nhầm thuốc điều trị ung thư giả - Giải trí 24h16:48Chuyển động 24h tối 26/10: Hậu quả khi mua nhầm thuốc điều trị ung thư giả - Giải trí 24hChuyển động 24h trưa 26/10: Hàng giả và câu chuyện về niềm tin người tiêu dùng - Giải trí 24h33:19Chuyển động 24h trưa 26/10: Hàng giả và câu chuyện về niềm tin người tiêu dùng - Giải trí 24hChuyển động 24h tối 25/10: Chiêu trò của các cơ sở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Giải trí 24h17:03Chuyển động 24h tối 25/10: Chiêu trò của các cơ sở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Giải trí 24h𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟒/𝟏𝟎: 𝐏𝐡á𝐭 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐋𝐨ạ𝐢 𝐓𝐡𝐮ố𝐜 𝐕à 𝐓𝐩𝐜𝐧 𝐆𝐢ả Đ𝐢ề𝐮 𝐓𝐫ị 𝐔𝐧𝐠 𝐓𝐡ư - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:07𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟒/𝟏𝟎: 𝐏𝐡á𝐭 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐋𝐨ạ𝐢 𝐓𝐡𝐮ố𝐜 𝐕à 𝐓𝐩𝐜𝐧 𝐆𝐢ả Đ𝐢ề𝐮 𝐓𝐫ị 𝐔𝐧𝐠 𝐓𝐡ư - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Chuyển động 24h trưa 25/10: Biến đổi khí hậu - Thiên tai và nhân tai - Giải trí 24h31:41Chuyển động 24h trưa 25/10: Biến đổi khí hậu - Thiên tai và nhân tai - Giải trí 24hChuyển động 24h tối 24/10: Phát hiện nhiều loại thuốc và TPCN giả điều trị ung thư - Giải trí 24h16:58Chuyển động 24h tối 24/10: Phát hiện nhiều loại thuốc và TPCN giả điều trị ung thư - Giải trí 24h𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟑/𝟏𝟎: 𝐓𝐫à𝐧 𝐋𝐚𝐧 𝐌ỹ 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐋à𝐦 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑õ 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇20:32𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟑/𝟏𝟎: 𝐓𝐫à𝐧 𝐋𝐚𝐧 𝐌ỹ 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐋à𝐦 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑õ 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Chuyển động 24h trưa 24/10: Mất an toàn trường học - Trách nhiệm thuộc về ai? - Giải trí 24h31:04Chuyển động 24h trưa 24/10: Mất an toàn trường học - Trách nhiệm thuộc về ai? - Giải trí 24h𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟏𝟎/𝟏𝟎: 𝐂ả𝐧𝐡 𝐁á𝐨 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐂𝐡â𝐧 𝐌𝐢ệ𝐧𝐠 𝐕à𝐨 𝐌ù𝐚 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:14𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟏𝟎/𝟏𝟎: 𝐂ả𝐧𝐡 𝐁á𝐨 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐂𝐡â𝐧 𝐌𝐢ệ𝐧𝐠 𝐕à𝐨 𝐌ù𝐚 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Chuyển động 24h tối 23/10: Tràn lan mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc - Giải trí 24h20:23Chuyển động 24h tối 23/10: Tràn lan mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc - Giải trí 24h𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟐/𝟏𝟎: 𝐓𝐡ủ Đ𝐨ạ𝐧 𝐋ừ𝐚 Đả𝐨 𝐌ô𝐢 𝐆𝐢ớ𝐢 𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐃ụ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐨 Độ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇33:10𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟐/𝟏𝟎: 𝐓𝐡ủ Đ𝐨ạ𝐧 𝐋ừ𝐚 Đả𝐨 𝐌ô𝐢 𝐆𝐢ớ𝐢 𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐃ụ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐨 Độ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Chuyển động 24h trưa 23/10: Thủ đoạn lừa đảo môi giới tuyển dụng lao động - Giải trí 24h33:01Chuyển động 24h trưa 23/10: Thủ đoạn lừa đảo môi giới tuyển dụng lao động - Giải trí 24h𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟏/𝟏𝟎: 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐇ọ𝐜 𝐗𝐮ố𝐧𝐠 𝐂ấ𝐩 𝐊𝐡𝐢ế𝐧 𝐇ọ𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕à 𝐆𝐢á𝐨 𝐕𝐢ê𝐧 𝐋𝐨 𝐒ợ - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇22:35𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟏/𝟏𝟎: 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐇ọ𝐜 𝐗𝐮ố𝐧𝐠 𝐂ấ𝐩 𝐊𝐡𝐢ế𝐧 𝐇ọ𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕à 𝐆𝐢á𝐨 𝐕𝐢ê𝐧 𝐋𝐨 𝐒ợ - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇Chuyển động 24h trưa 22/10: Báo động tình trạng đạn bắn vào nhà dân - Giải trí 24h32:38Chuyển động 24h trưa 22/10: Báo động tình trạng đạn bắn vào nhà dân - Giải trí 24hChuyển động 24h tối 21/10: Trường học xuống cấp khiến học sinh và giáo viên lo sợ - Giải trí 24h22:25Chuyển động 24h tối 21/10: Trường học xuống cấp khiến học sinh và giáo viên lo sợ - Giải trí 24h𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟏𝟑/𝟏𝟎: 𝐇ệ 𝐋ụ𝐲 𝐂ủ𝐚 𝐂ô𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡ệ 𝐒ố 𝐕à 𝐂á𝐜𝐡 𝐂â𝐧 𝐁ằ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇28:43𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟏𝟑/𝟏𝟎: 𝐇ệ 𝐋ụ𝐲 𝐂ủ𝐚 𝐂ô𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡ệ 𝐒ố 𝐕à 𝐂á𝐜𝐡 𝐂â𝐧 𝐁ằ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇
Loading...
Loading...