Chuyên mục Chuyen Dong 24h

𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟓/𝟏𝟎: 𝐏𝐡á𝐭 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐓ấ𝐧 𝐒ầ𝐮 𝐑𝐢ê𝐧𝐠 𝐁ị 𝐓𝐢ê𝐦 𝐂𝐡ấ𝐭 𝐁ả𝐨 𝐐𝐮ả𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:26𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟓/𝟏𝟎: 𝐏𝐡á𝐭 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐓ấ𝐧 𝐒ầ𝐮 𝐑𝐢ê𝐧𝐠 𝐁ị 𝐓𝐢ê𝐦 𝐂𝐡ấ𝐭 𝐁ả𝐨 𝐐𝐮ả𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟕/𝟏𝟎: 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐇ồ 𝐒ơ 𝐂𝐮ố𝐢 𝐂ù𝐧𝐠 𝐕ề 𝐕ụ Á𝐦 𝐒á𝐭 𝐓ổ𝐧𝐠 𝐓𝐡ố𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐝𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇27:58𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟕/𝟏𝟎: 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐇ồ 𝐒ơ 𝐂𝐮ố𝐢 𝐂ù𝐧𝐠 𝐕ề 𝐕ụ Á𝐦 𝐒á𝐭 𝐓ổ𝐧𝐠 𝐓𝐡ố𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐝𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟕/𝟏𝟎: 𝐇à𝐧𝐠 𝐓𝐫ă𝐦 𝐇ọ𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡ậ𝐩 𝐕𝐢ệ𝐧 𝐃𝐨 𝐍𝐠ộ𝐜 Độ𝐜 𝐒ữ𝐚 - 𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇20:32𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟕/𝟏𝟎: 𝐇à𝐧𝐠 𝐓𝐫ă𝐦 𝐇ọ𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡ậ𝐩 𝐕𝐢ệ𝐧 𝐃𝐨 𝐍𝐠ộ𝐜 Độ𝐜 𝐒ữ𝐚 - 𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟖/𝟏𝟎: 𝐋ò𝐧𝐠 𝐓ử 𝐓ế 𝐕à 𝐂â𝐮 𝐂𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐆𝐢ả 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐍𝐚𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇30:41𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟖/𝟏𝟎: 𝐋ò𝐧𝐠 𝐓ử 𝐓ế 𝐕à 𝐂â𝐮 𝐂𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐆𝐢ả 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐍𝐚𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟔/𝟏𝟎: 𝐓ì𝐧𝐡 𝐓𝐫ạ𝐧𝐠 Độ𝐜 𝐐𝐮𝐲ề𝐧 𝐓𝐚𝐱𝐢 Đư𝐚 Đó𝐧 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐍𝐡â𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇31:05𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟔/𝟏𝟎: 𝐓ì𝐧𝐡 𝐓𝐫ạ𝐧𝐠 Độ𝐜 𝐐𝐮𝐲ề𝐧 𝐓𝐚𝐱𝐢 Đư𝐚 Đó𝐧 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐍𝐡â𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟔/𝟏𝟎: 𝐂𝐡ư𝐚 𝐂ó 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 Á𝐧 𝐗ử 𝐋ý 𝐑á𝐜 𝐓𝐡ả𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐒ơ𝐧 𝐓â𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇20:47𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟔/𝟏𝟎: 𝐂𝐡ư𝐚 𝐂ó 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 Á𝐧 𝐗ử 𝐋ý 𝐑á𝐜 𝐓𝐡ả𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐒ơ𝐧 𝐓â𝐲 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟎: 𝐊ẽ 𝐇ở 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐗𝐮ấ𝐭 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 𝐓𝐡ị𝐭 𝐇𝐞𝐨 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇30:09𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟕/𝟏𝟎: 𝐊ẽ 𝐇ở 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐗𝐮ấ𝐭 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 𝐓𝐡ị𝐭 𝐇𝐞𝐨 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟔/𝟏𝟎: 𝐇ậ𝐮 𝐐𝐮ả 𝐊𝐡𝐢 𝐌𝐮𝐚 𝐍𝐡ầ𝐦 𝐓𝐡𝐮ố𝐜 Đ𝐢ề𝐮 𝐓𝐫ị 𝐔𝐧𝐠 𝐓𝐡ư 𝐆𝐢ả - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇16:57𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟔/𝟏𝟎: 𝐇ậ𝐮 𝐐𝐮ả 𝐊𝐡𝐢 𝐌𝐮𝐚 𝐍𝐡ầ𝐦 𝐓𝐡𝐮ố𝐜 Đ𝐢ề𝐮 𝐓𝐫ị 𝐔𝐧𝐠 𝐓𝐡ư 𝐆𝐢ả - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟕/𝟏𝟎: Đ𝐚 𝐂ấ𝐩 𝐁𝐢ế𝐧 𝐓ướ𝐧𝐠 𝐕ớ𝐢 𝐓𝐢ề𝐧 Ả𝐨 𝐀𝐥𝐨𝐬𝐜𝐨𝐢𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇22:23𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟕/𝟏𝟎: Đ𝐚 𝐂ấ𝐩 𝐁𝐢ế𝐧 𝐓ướ𝐧𝐠 𝐕ớ𝐢 𝐓𝐢ề𝐧 Ả𝐨 𝐀𝐥𝐨𝐬𝐜𝐨𝐢𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭/𝟏𝟎: 𝐇à𝐧𝐡 𝐓𝐫ì𝐧𝐡 𝟐 𝐍ă𝐦 𝐂ặ𝐩 𝐋á 𝐘ê𝐮 𝐓𝐡ươ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇49:01𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭/𝟏𝟎: 𝐇à𝐧𝐡 𝐓𝐫ì𝐧𝐡 𝟐 𝐍ă𝐦 𝐂ặ𝐩 𝐋á 𝐘ê𝐮 𝐓𝐡ươ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟓/𝟏𝟎: 𝐂𝐡𝐢ê𝐮 𝐓𝐫ò 𝐂ủ𝐚 𝐂á𝐜 𝐂ơ 𝐒ở 𝐌ỹ 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑õ 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:12𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟓/𝟏𝟎: 𝐂𝐡𝐢ê𝐮 𝐓𝐫ò 𝐂ủ𝐚 𝐂á𝐜 𝐂ơ 𝐒ở 𝐌ỹ 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑õ 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭/𝟏𝟎: 𝐒ự 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐁ê𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐋𝐚𝐮 𝐍𝐡à 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇21:36𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭/𝟏𝟎: 𝐒ự 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐁ê𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐋𝐚𝐮 𝐍𝐡à 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟒/𝟏𝟎: 𝐏𝐡á𝐭 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐋𝐨ạ𝐢 𝐓𝐡𝐮ố𝐜 𝐕à 𝐓𝐩𝐜𝐧 𝐆𝐢ả Đ𝐢ề𝐮 𝐓𝐫ị 𝐔𝐧𝐠 𝐓𝐡ư - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:07𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟒/𝟏𝟎: 𝐏𝐡á𝐭 𝐇𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐋𝐨ạ𝐢 𝐓𝐡𝐮ố𝐜 𝐕à 𝐓𝐩𝐜𝐧 𝐆𝐢ả Đ𝐢ề𝐮 𝐓𝐫ị 𝐔𝐧𝐠 𝐓𝐡ư - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟓/𝟏𝟎: 𝐁𝐢ế𝐧 Đổ𝐢 𝐊𝐡í 𝐇ậ𝐮 - 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐓𝐚𝐢 𝐕à 𝐍𝐡â𝐧 𝐓𝐚𝐢 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇31:54𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟓/𝟏𝟎: 𝐁𝐢ế𝐧 Đổ𝐢 𝐊𝐡í 𝐇ậ𝐮 - 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐓𝐚𝐢 𝐕à 𝐍𝐡â𝐧 𝐓𝐚𝐢 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟗/𝟏𝟎: 𝐒ự 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐕ề 𝐂á𝐜 𝐊𝐡ẩ𝐮 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐓𝐫ê𝐧 𝐓𝐚𝐱𝐢 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐬𝐮𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇18:58𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟗/𝟏𝟎: 𝐒ự 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐕ề 𝐂á𝐜 𝐊𝐡ẩ𝐮 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐓𝐫ê𝐧 𝐓𝐚𝐱𝐢 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐬𝐮𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟑/𝟏𝟎: 𝐓𝐫à𝐧 𝐋𝐚𝐧 𝐌ỹ 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐋à𝐦 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑õ 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇20:32𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟐𝟑/𝟏𝟎: 𝐓𝐫à𝐧 𝐋𝐚𝐧 𝐌ỹ 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐋à𝐦 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑õ 𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 𝐆ố𝐜 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟏𝟎/𝟏𝟎: 𝐂ả𝐧𝐡 𝐁á𝐨 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐂𝐡â𝐧 𝐌𝐢ệ𝐧𝐠 𝐕à𝐨 𝐌ù𝐚 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:14𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟏𝟎/𝟏𝟎: 𝐂ả𝐧𝐡 𝐁á𝐨 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐂𝐡â𝐧 𝐌𝐢ệ𝐧𝐠 𝐕à𝐨 𝐌ù𝐚 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧/𝟏𝟎: 𝐌ư𝐚 𝐋ũ 𝐕à 𝐒ự 𝐓à𝐧 𝐏𝐡á 𝐊𝐡ủ𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢ế𝐩 𝐂ủ𝐚 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐍𝐡𝐢ê𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:40𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧/𝟏𝟎: 𝐌ư𝐚 𝐋ũ 𝐕à 𝐒ự 𝐓à𝐧 𝐏𝐡á 𝐊𝐡ủ𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢ế𝐩 𝐂ủ𝐚 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐍𝐡𝐢ê𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟐/𝟏𝟎: 𝐓𝐡ủ Đ𝐨ạ𝐧 𝐋ừ𝐚 Đả𝐨 𝐌ô𝐢 𝐆𝐢ớ𝐢 𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐃ụ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐨 Độ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇33:10𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓𝐫ư𝐚 𝟐𝟐/𝟏𝟎: 𝐓𝐡ủ Đ𝐨ạ𝐧 𝐋ừ𝐚 Đả𝐨 𝐌ô𝐢 𝐆𝐢ớ𝐢 𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐃ụ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐨 Độ𝐧𝐠 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟏𝟐/𝟏𝟎: 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ả𝐧𝐡 Đ𝐮 𝐃â𝐲 𝐐𝐮𝐚 𝐒𝐮ố𝐢 𝐂ủ𝐚 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐃â𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇17:16𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧 Độ𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇 𝐓ố𝐢 𝟏𝟐/𝟏𝟎: 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ả𝐧𝐡 Đ𝐮 𝐃â𝐲 𝐐𝐮𝐚 𝐒𝐮ố𝐢 𝐂ủ𝐚 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐃â𝐧 - 𝐆𝐢ả𝐢 𝐓𝐫í 𝟐𝟒𝐇
Loading...
Loading...